Obel

!
Obel
245-9108603-Obel

Obel Kondensator µf 12,5 450V

Kondensator µf 12,5 450V 50/60hz Obel

Obel
894-9108603-Obel

Obel Kondensator µf 12,5 450V

Kondensator µf 12,5 450V 50/60hz Obel

Obel
362-4208603-Obel

Obel Kondensator µf 16 450V

Kondensator µf 16 450V 50/60hz Obel

Obel
972-4208603-Obel

Obel Kondensator µf 16 450V

Kondensator µf 16 450V 50/60hz Obel

Obel
712-4208603-Obel

Obel Kondensator µf 16 450V

Kondensator µf 16 450V 50/60hz Obel

Obel
372-0108603-Obel

Obel Kondensator µf 6,3 450V

Kondensator µf 6,3 450V 50/60hz Obel

Obel
155-0108603-Obel

Obel Kondensator µf 6,3 450V

Kondensator µf 6,3 450V 50/60hz Obel

Obel
544-0108603-Obel

Obel Kondensator µf 6,3 450V

Kondensator µf 6,3 450V 50/60hz Obel